Udržitelnost a dekarbonizace

 • SDG 6: Nezávadná čistá voda a hygiena

  SDG 6 Nezávadná čistá voda a hygiena: Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienou pro všechny.

  Cíl 6.3: Do roku 2030 zlepšit kvalitu vody snížením znečištění, odstraněním skládek a minimalizací uvolňování nebezpečných chemikálií a materiálů, snížením podílu neupravené odpadní vody na polovinu a podstatným zvýšením recyklace a bezpečného opětovného použití na celém světě.

  Cíl 6.4: Do roku 2030 podstatně zvýšit účinnost využívání vody ve všech odvětvích a zajistit udržitelné odběry a dodávky sladké vody s cílem řešit nedostatek vody a podstatně snížit počet lidí trpících nedostatkem vody.

  Náš přínos: Naše produkty a služby pomáhají udržovat čisté dodávky pitné vody. V našich výrobních procesech používáme vodu opatrně: používáme senzorově ovládané armatury, cirkulační potrubí, reverzní osmózu a vakuové výparníky, abychom výrazně snížili naši spotřebu vody a chemikálií.

 • SDG 7: Cenově dostupná a čistá energie

  SDG 7 Cenově dostupná a čistá energie: Zajistění přístupu k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny.

  Cíl 7.3: Do roku 2030 zdvojnásobit celosvětové tempo zlepšování energetické účinnosti.

  Náš přínos: Naše produkty snižují spotřebu energie u hygienických rozvodů pitné vody a vytápění. V našem výrobním procesu a napříč naší společností se naše spotřeba energie v posledních letech zvýšila jen mírně (8 %), přestože naše tržby vzrostly o 40 % a naše pracovní síla vzrostla o 30 %. Opatření na zvýšení účinnosti, která jsme zavedli, abychom toho dosáhli, zabránila v letech 2015 až 2020 emisím přibližně 22 tisíc tun CO2..

 • SDG 9: Průmysl, inovace a infrastruktura

  SDG 9 Průmysl, inovace a infrastruktura: Budování odolné infrastruktury, podpora inkluzivní a udržitelné industrializace a inovací.

  Cíl 9.4: Do roku 2030 modernizovat infrastrukturu a odvětví modernizace tak, aby byla udržitelná, se zvýšenou účinností využívání zdrojů a větším zaváděním čistých a ekologicky šetrných technologií a průmyslových procesů, přičemž všechny země přijmou opatření v souladu se svými příslušnými schopnostmi.

  Náš přínos: Důsledně investujeme do udržitelných průmyslových zařízení a inovativních technologií. Částky, které investujeme, jsou v našem sektoru nadprůměrné.

 • SDG 11: Udržitelná města a komunity

  SDG 11 Udržitelná města a komunity: Budování inkluzivních, bezpečných a udržitelných měst a bydlišť 

  Cíl 11.6: Do roku 2030 snížit nepříznivý dopad měst na životní prostředí na obyvatele […].

  Náš přínos: Naše produkty výrazně snižují spotřebu energie a vody po celou dobu životnosti budovy.

 • SDG 12: Zodpovědná produkce a spotřeba

  SDG 12 Odpovědná produkce a spotřeba: Vytvoření udržitelných vzorců produkce a spotřeby.

  Cíl 12.4: Do roku 2030 dosáhnout environmentálně šetrného nakládání s chemickými látkami a veškerými odpady po celou dobu jejich životního cyklu v souladu s dohodnutými mezinárodními směrnicemi a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy, aby se minimalizovaly jejich nepříznivé dopady na lidské zdraví a prostředí.

  Cíl 12.5: Do roku 2030 podstatně snížit produkci odpadu prostřednictvím prevence, omezení, recyklace a opětovného použití.

  Náš přínos: Neustále zlepšujeme efektivitu našich výrobních procesů a produktů pro dlouhý – a tedy udržitelnější – životní cyklus produktu.

 • SDG 13: Záchrana klimatu

  SDG 13 Opatření v oblasti klimatu: Přijetí naléhavých opatření v boji proti změně klimatu a jejímu dopadům.

  Cíl 13.2: Integrovat opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování.

  Cíl 13.3: Zlepšit vzdělávání, zvyšovat povědomí a lidských a institucionálních možnostech v oblasti zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se, snižování dopadů a včasné varování.

  Náš přínos: Stanovili jsme jasnou strategii, jak se do roku 2035 stát klimaticky neutrální. Chceme být lídrem v oblasti ochrany životního prostředí a neustále zavádíme nová opatření ke snížení naší spotřeby energie a emisí CO2. V roce 2023 jsme o udržitelnosti a dekarbonizaci proškolili vedení a zaměstnance, aby mohli svým jednáním pomáhat a poznatky sdílet s ostatními.