Obrátit Obrátit

Profipress

Popis systému

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění z mědi (99,9 % Cu-​DHP), červeného bronzu nebo křemíkového bronzu pro měděné trubky. Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky od d64,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, označení osvědčení (DVGW), zelený bod na lisovacím konci, snímatelná oranžová nálepka jako indikátor slisování od d64,0

 • Zobrazit více
  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Těsnění
  EPDM (Etylen-​Propylen-​dien-​kaučuk), černé, předmontováno

  Rozměry
  d12–108,0, dostupnost velikostí podle vnitrostátních předpisů

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Pitná voda
  Napojení vytápění / otopných těles
  Dešťová voda
  Stlačený vzduch, inertní plyny
  Rozvod chladicí vody
  Průmyslové využití
  Výstavba systémů

  Poznámka
  Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Lisovací spojka, odzkoušena podle pracovního listu DVGW W 534 se zkušební značkou GVGW.
  Schválení pro d12–108,0 podle DVGW reg.č. DW-8511BQ0586.
  Lisovací spojka vhodná pro měděné trubky podle DIN EN 1057 (R290, tvrdá pro sprinklerové zařízení) a pracovního listu DVGW GW 392.
  Při použití v instalacích topení dodržujte směrnici VDI 2035DIN EN 12828.

  Upozornění - limity použitelnosti pro pitnou vodu
  Lisovací spojky Profipress jsou vhodné pro tvorbu instalací pitné vody podle DIN 1988‑200 a EN 806‑2ohledem na výběr materiálu podle DIN EN12502‑1 a DIN 50930‑6. Při použití v jiných oblastech použití nebo v případě pochybností, kontaktujte společnost Viega.
  Trubky a spojovací kusy z mědi se smí podle vyhlášky o pitné vodě a ohledem na mezní hodnoty iontů mědi použít jen tehdy, je-​li hodnota pH ≥ 7,4 nebo pH = 7,0–7,4 pokud celkové množství organického uhlíku (TOC) nepřekračuje 1,5 mg/l!

  Provozní podmínky instalací pitné vody
  provozní teplota max. 85°C / 185 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Provozní podmínky otopných soustav
  provozní teplota max. 110°C / 230 °F
  provozní tlak max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Materiál lisovacích spojek
  měď: 99,9 % Cu-​DHP
  červený bronz: CC499K
  křemíkový bronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

  Kalkulátor tlakových ztrát
  Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozuzamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů