Profipress

Popis systému

Profipress

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi, červeného nebo křemíkového bronzu* testovaný podle DVGW – pracovního listu W 534, se zkušební značkou DVGW měděnými trubkami podle DIN EN 1057 a podle DVGW – pracovního listu GW 392. Vhodný pro rozvody pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní instalace rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítkupod omítku.

Lisovací spojky

Všechny rozměry s SC‑Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC‑Contur je certifikovánasplňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.
Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení
Zelený bod na lisovacím přípoji

Těsnicí prvky
EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

Materiály lisovacích spojek
Měď, červený bronz: CC 499K
Křemíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

Rozměry
Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Velikosti XL: d 64,0–108,0
Lisovací spojky se závitovým přípojem: d 12–54; 64,0–108,0

Oblasti použití
Pitná voda
Topení/přípoj topného tělesa
Dešťová voda
Stlačený vzduch, inertní plyny
Rozvody s chladicí vodou
Průmysl
Stavba zařízení

Speciální aplikace
s těsnicím prvkem z EPDM,výroby
  • napevno instalovaná zařízení protipožárních trysek – s certifikátem VdS G 4980009 pro rozměry DN20–DN50 s měděnými trubkami podle DIN EN 1057 R290 (tvrdé)
  • solární zařízení s plochými kolektory
s těsnicím prvkem FKM (příslušenství)
  • solární zařízení s plochými/vakuovými kolektory
  • zařízení pro dálkové zásobování teplem a zařízenínízkotlakou párou

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky
Instalace pitné vody
  • provozní teplota max. 8°C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa
Instalace topení
  • provozní teplota max. 110 °C
  • provozní tlak max. 1,6 MPa

Upozornění
Dodržujte pravidlo proudění!
Součásti z mědi nesmí být montovány před díly z pozinkovaných železných materiálů!

Upozornění – limity použitelnosti pro pitnou vodu
Trubky a spojkymědi se vzhledemmožnému překročení hraničních hodnot měděných iontů podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb. smějí použít jen tehdy, je-​li pH-​hodnota pitné vody pH ≥ 7,4 nebo u hodnot pH = 7,0–7,4 celkové množství organického uhlíku TOCmax ≤ 1,5 mg/l nepřekračuje!

Upozornění pro vnitřně pocínované měděné trubky podle DIN 50930‑6:
Vnitřně pocínované měděné trubky v kombinacinepocínovanými měděnými lisovacími spojkami jsou vhodné k použití pro všechny rozvody pitné vody podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb. Překročení hraniční hodnoty v důsledku uvolňování měděných iontů do vodypotrubí je v tomto případě zanedbatelné, plocha nepocínovaných částí spojek je nepatrná.

Další upozornění k použitípůsobení měděných materiálů naleznete v DIN EN 12502‑2. Kontaktujte také našeho technického poradce: martin.kuncik@viega.cz

Upozornění – limity použitelnosti pro topná zařízení
Dodržujte VDI 2035DIN EN 12828!

Osvědčení
Profipress (d 12‑54)
  • DVGW – reg.č. DW-8511BQ0586
Profipress XL (d 64,0)
  • DVGW – reg.č. DW-8511BQ0586

Použití lisovacích nástrojů
Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data
Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

Příslušenství pro použitíarmaturami Easytop viz produktová oblast Systémové armatury.

*) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.
Zobrazit více
Profipress