Obrátit Obrátit

Trubka Viega z ušlechtilé oceli 1.4520

Sortiment

Popis systému

Systémové trubky z ušlechtilé oceli 1.4520 pro průmyslové využití. V kombinaci s lisovacími spojokami Profipress, Sanpress, Sanpress XL, Sanpress Inox a Sanpress Inox XL. Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky od d64,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Trubky jsou pro ochranu vybavené zátkami. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení
výrobce, rozměr trubky, šarže, symbol »Neschváleno pro instalace pitné vody«, trubková záslepka, barva mědi

 • Zobrazit více

  Trubka Viega z ušlechtilé oceli 1.4520  Lisovací spojky s SC‑Contur
  Nedopatřením neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.
  Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů v následujících tlakových rozmezích:
  min. tlak vody: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. tlak vody: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Rozměry
  d15–108,0

  Nářadí
  Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

  Oblasti použití
  Průmyslové využití
  Uzavřené chladicí a topné systémy
  Systémy stlačeného vzduchu
  Napojení vytápění / otopných těles
  Solární systémy

  Poznámka
  Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu obsaženého v médiu nebo a před vnějšími vlivy. Použití systému v jiných než popsaných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

  Upozornění - normy a osvědčení
  Trubky podle DIN EN 10088‑2.
  Při použití v instalacích topení dodržujte směrnici VDI 2035 a DIN EN 12828.

  Materiál lisovacích spojek
  červený bronz: CC499K
  křemíkový bronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP
  měď: 99,9 % Cu-​DHP
  ušlechtilá ocel 1.4401

  Poznámka - Ochrana před vnější korozí
  V oblastech, ve kterých nelze vyloučit kondenzaci, např. v uzavřených chladicích okruzích nebo ve vlhkém prostředí, je doporučeno použití lisovací spojek Sanpress a Sanpress Inox.
  Při použití lisovacích spojek Profipress, vyrobených z mědi, ve výše uvedených oblastech použití musí být spojovací místa mezi trubkou z ušlechtilé oceli 1.4520 a lisovací spojkou Profipress z mědi, chráněna přídavným antikorozním přípravkem.
  Rovněž je nutné dodržovat použití izolačních hadic s uzavřenými buňkami s pečlivým utěsněním všech dosedacích hran a řezaných hran vhodným lepidlem.
  Při použití v jiných oblastech nebo v případě pochybností kontaktujte společnost Viega.

  Změny a chyby vyhrazeny!
  Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

  Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Naše webová stránka využívá soubory cookie, které umožňují uživatelsky co nepříjemnější používání této webové stránky, její zlepšování a získávání statistických dat. Soubory cookie nepoužíváme pro vytváření uživatelských profilů. Více informací najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů